Kennis blok 3 week 1

Wat is een onderneming?

 • Art 1 lid 1 onder c Wet op de ondernemingsraden: “Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.”

 

Werken met ondernemingsrecht

Taken:

 • Oprichten van ondernemingen
 • Registratie handelsregister
 • Opstellen van koopovereenkomsten
 • Verzorgen van aandelenoverdrachten
 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Fusies en splitsingen
 • Onderzoeken van ondernemingen
 • Ondersteunen van bestuur, raad van toezicht, aandeelhouders (vergaderingen, besluiten)

 

Ondernemingsvormen

 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • Vennootschap onder firma
  • Commanditaire vennootschap
 • Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
  • Naamloze vennootschap
  • Besloten vennootschap
  • Vereniging
  • Cooperatie
  • Onderlinge waarborgmaatschappij
  • Stichting

 

Rechtssubjecten

 • Rechtssubject = drager van rechten en plichten
 • 2 soorten:
  • Natuurlijke personen
  • Publiekrechtelijke personen
 • Art 2:5 BW: Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

 

Schematisch overzicht rechtsvormen