Kennis blok 4 week 1

Bevoegdheidsverdeling (bevoegdheidsverkrijging)

 • Attributie
 • Delegatie
 • Mandaat

Voorwaarden weggeven bevoegdheid -> Wettelijk voorschrift -> delegatie

  Attributie Delegatie Mandaat
Definitie Attributie is het toekennen (lees: het scheppen) van een nieuwe bevoegdheid. Bij delegatie draagt een bestuursorgaan zijn bevoegdheid over aan een ander. Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
In de Awb geregeld in: Art. 10:22 t/m 10:23 Awb Art. 10:13 t/m 10:21 Awb

De delegataris (degene die de bevoegdheid verkrijgt) gaat de bevoegdheid op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefenen

Art. 10:1 t/m 10:12 Awb

De mandans (degene die mandaat verleent) blijft de bevoegdheid op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefenen.

 

Bijzonderheden Bevoegdheden kunnen aan (zelfstandig) bestuursorganen en aan ambtenaren worden geattribueerd Degene die delegatie verleent het delegans.

Delegatie is slecht toegestaan indien dit bij wettelijk voorschrift mogelijk zijn dat delegatie mogelijk maakt.

Delegatie aan ondergeschikten is niet toegestaan

Soms kan de delegataris op zijn beurt het nemen van besluiten aan een andere delegeren. Dit heet subdelegatie

Degene die namens de ander/mandans de bevoegdheid uitoefent, heet mandataris.

Mandaat kan worden verleend aan organen en aan personen.

Soms is mandaatverlening niet mogelijk, omdat de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen de mandaatverlening of de wet mandaatverlening niet toestaan.

Het is mogelijk dat de mandans aan de mandataris de bevoegdheid geeft op zijn ander te mandateren. Dit heet submandaat

Waar in het boek:      

 

Belanghebbenden

Soorten belanghebbenden

 • Direct-belanghebbende
 • Bestuursorgaan : ‘ de hun toevertrouwde belangen‘
 • Niet direct-belanghebbende (derde belanghebbende): natuurlijk persoon/rechtspersoon

 

Direct belanghebbende

Artikel 1:2 lid 1 Awb: Degene wiens belang rechtsstreeks bij een besluit is betrokken

Rechtstreeks (direct belang): de aanvrager en/of geadresseerde van een besluit

 

Niet direct belanghebbende (derde belanghebbende)

In de jurisprudentie zijn opera-criteria ontwikkeld aan de hand waarvan kan worden bepaald of derden en ‘rechtstreeks’ bij een besluit betrokken belang hebben

Belang moet:

 • Objectief bepaalbaar zijn
 • Persoonlijk zijn
 • Eigen zijn
 • Rechtsstreeks zijn
 • Actueel zijn

 

Objectief bepaalbaar belang

Het mag niet slechts een subjectieve beleving zijn die door anderen gedeeld kan worden. Het als lelijk ervaren van een gebouw is niet objectief. Moet meetbaar zijn

 

Persoonlijk belang

De positie van de belanghebbende moet duidelijk te onderscheiden zijn van die van anderen. Denk aan afstands- en zichtscriterium

 

Eigen belang

Iemand kan bijvoorbeeld niet zonder machtiging opkomen voor het belang van zijn buurman

 

Rechtstreeks belang

Er moet een direct verband (=causaal verband0 zijn tussen het besluit van het bestuursorgaan en het belang. Afgeleide belangen, zoals die van een kind dat ook de gevolgen zal ondervinden van een verlaging van de werkloosheidsuitkering van zijn vader gelden niet.

 

Actueel belang

Het belang moet daadwerkelijk bestaan en niet een nog onzeker belang betreffen

 

Niet-direct belanghebbende (derde belanghebbende): rechtspersoon

 • Rechtspersoon
 • Zie artikel 1:2 lid 3 Awb. Rechtspersoon is derde belanghebbende als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijk werkzaamheden in het bijzonder behartigen
 • Let dus op:
  • Doelstellingen van rechtspersoon
  • Feitelijke werkzaamheden van rechtspersoon