Kennis blok 2 week 5

Wanprestatie

 • 6:74 BW
 • Er is een overeenkomst die niet goed wordt uitgevoerd waardoor schade ontstaat

 

Onrechtmatige daad

 • 6:162 BW
 • Er is schade die niet volgt uit een overeenkomst
 • Hier krijg je schadevergoeding

 

5 stappen voor vergoeding onrechtmatige daad

 • Onrechtmatige daad à 6:162 lid 2 BW
 • Toerekening à 6:162 lid 3 BW
 • Schade à 6:95 e.v. BW
 • Causaal verband à conditio sine qua non (csqn)
 • Relativiteit à 6:163 BW

 

Welke soorten schades kun je vorderen?

 • 6:95 BW à Immateriele en vermogenschade

 

Aandachtspunten totstandkoming overeenkomst

 • Aanbod (mondelijk en schriftlijk) en aanvaarding
 • Dwingend en regelend recht, bijvoorbeeld aansprakelijkheid uitsluiten

 

Benoemde en onbenoemde overeenkomsten

Benoemde overeenkomsten

 • Koopovereenkomst (boek 7)
 • Aanneming van werk
 • Overeenkomst van opdracht
 • Huurovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst

Wilsgebreken belangrijke elementen

Art. 3:44 zijn er 3 en art. 6:228

 • Dwaling
  • Er kan niet gedwaald worden als de omstandigheid in de toekomst ligt

 

Inhoud overeenkomst

 • Haviltex-arrest
  • Er wordt niet alleen gekeken naar de tekst/inhoud van de overeenkomst, maar ook daaromheen

 

Wanprestatie

 • 6:74 lid 1 BW
 • Resultaatverbintenis: bevat een verplichting tot het behalen van een bepaald resultaat (bijv. Het schilderen van het hele huis)
 • Inspanningsverbintenis: bevat een verplichting tot het leveren van een bepaalde inspanning (bijv. Een huisarts die zijn patient behandeld)
 • 6:75 à overmacht: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij:
  • Niet is te wijten aan zijn schuld
  • Noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
 • Toerekening krachtens de wet:
  • Hulppersonen (art. 6:76 BW)
  • Hulpzaken (art. 6:77 BW)
 • Toerekening krachtens rechtshandeling
  • In een exoneratieclausule of vrijtekeningsbeding kunnen partijen bij een overeenkomst afspreken dat je niet aansprakelijk bent voor wanprestatie
 • Toerekening krachtens verkeersopvatting
  • Een soort gewoonterecht, wat we vinden van iets in de samenleving
 • Bij wanprestatie krijg je schadevergoeding

 

Verzuim

 • 6:74 lid 2 BW kun je lezen: als nakoming nog mogelijk is, kun je pas schadevergoeding vorderen als de schuldenaar in verzuim is.
 • Hoofdregel: de schuldeiser moet de schuldenaar in gebreke stellen à de ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn rkijgt om alsnog na te komen (art. 6:82 BW)

 

Ontbinding

 • 6:265 lid 1 BW vind je het recht op ontbinding
 • Bij ontbinding krijg je geen schadevergoeding
 • Gevolgen ontbinding:
  • De overeenkomst tussen partijen eindigt
  • Geen terugwerkende kracht
  • Als er al prestaties zijn nagekomen ontstaat een ongedaanmakingsverbintenis à de verplichting om reeds nagekomen prestaties ongedaan te maken (art. 6:269 BW).

 

Opschorting

 • Opschorten = het uistellen van een prestatieverplichting
 • Wanneer wil je opschorten?
  • 6:262 lid 1 BW: Als A haar verbintenis niet nakomt, mag B de nakoming van haar verbintenis ook opschorten
  • 6:263 lid 1 BW: De partij die verplicht is het eerste te presteren, is niettemin bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst