Kennis blok 2 week 2

Herroepelijk en onherroepelijk

 • Herroepelijk: kan ten alle tijden worden ingetrokken
 • Onherroepelijk: kan niet ten alle tijden worden ingetrokken

 

Overeenkomst

 • Aanbod
  • Wil en wilsverklaring
  • 6:217 lid 1 BW à aanbod en aanvaarding
  • 6:219 lid 1 BW à Een aanbod kan worden herroepen, tenzij:
   • Het een termijn voor de herroeping inhoudt
   • De onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt
  • 6:219 lid 2 BW à Je kunt alleen herroepen zolang:
   • Het aanbod niet is aanvaart
   • Er ook geen mededeling over de aanvaarding is verzonden
  • Begrip: Er is sprake van een aanbod wanneer de verklaring de belangrijkste elementen van de inhoud voor een te sluiten overeenkomst bevat een eenvoudige ‘ja’ van de wederpartij voldoende is om de overeenkomst tot stand te brengen.
  • Vrijblijvend aanbod is altijd aanpasbaar
  • Wanneer vervalt een aanbod?
   • Herroeping
   • Als er een tijdsbepaling is opgenomen
   • Bij een schriftlijk aanbod vervalt het als het niet binnen een redelijk termijn wordt aanvaardt. (art. 6:221 lid 1 BW)
   • Mondeling aanbod: vervalt indien niet onmiddelijk aanvaard. (art. 6:221 lid 1 BW)
   • Een aanbod vervalt als het wordt verworpen. (art. 6:221 lid 2 BW)
   • Wanneer aan het aanbod een voorwaarde is gesteld, en deze voorwaarde vervalt.
  • Een aanbod vervalt niet door de dood of het verlies van de handelingsbekwaamheid van een van de partijen bij de overeenkomst EN ook niet doordat een van de partijen de bevoegdheid tot het sluiten van de overeenkomst verliest als gevolg van een bewind.
 • Aanvaarding
  • Wil
  • Wilsverklaring
  • 3:33 BW à wil en verklaring
  • De aanvaarding moet:
   • In overeenstemming zijn met de inhoud van het aanbod (art. 6:225 BW)
   • Gedaan zijn op een moment waarop het aanod nog van kracht was
  • Een verklaring van aanvaarding krijgt pas werking wanneer de verklaring de persoon heeft bereikt tot wie de verklaring gericht was. (art. 3:37 lid 3 BW)

 

Algemene voorwaarden

 • 6:231 sub a BW: Het mag niet gaan om een kernbeding, het mag wel gaan om randvoorwaarden
  • Wanneer is een beding onredelijk bezwarend? Dit is een open norm, maar art. 6:236 en 6:237 BW:
   • 6:236 BW (zwarte lijst) à beding is onredelijk bezwarend
   • 6:237 BW (grijze lijst) à beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, de gebruiker van de algemene voorwaarden kan dit vermoeden weerleggen door tegenbewijs te leveren.
  • Algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst een daarom geldt daarvoor ook de eis van aanbod & aanvaarding.
  • 6:232 BW: je bent aan algemene voorwaarden gebonden ookal heb je deze niet gelezen
  • 6:233 sub b BW: Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen
  • 6:234 BW: Hoe je iemand een redelijke mogelijkheid geeft om kennis te nemen