Kennis blok 3 week 4

Kenmerken burgerlijk procesrecht

 1. Partij-autonomie: iedereen in Nederland moet over zijn burgerlijke rechten kunnen procederen en moet daarin een grote vrijheid hebben (art. 1:1 lid 1 BW
 2. Lijdelijkheid van de rechter: De partijen voeren het proces, de rechter blijft buiten de rechtstrijd. Voor uitzonderingen zie het boek (H10, paragraaf 1)
 3. Verplichte procesvertegenwoordiging door advocaat: Art. 79 lid 2 in samenhang met lid Rv. Redenen: doelmatigheid (efficientie), eerlijk proces, werk rechter vereenvoudigd.
 4. Proces verloopt in hoofdzaak schriftelijk: zie art. 33 Rv voor elektronisch verzenden van berichten tijdens het proces.
 5. Procedure is niet kosteloos: in beginsel komen de kosten voor 100% voor rekening van partijen. Hoofdregel is dat de partij die tijdens het proces in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld voor de kosten van het geding (art. 237 lid 1 Rv)
 6. Zo nodig een toevoeging: De raad van rechtsbijstand kan toevoeging verlenen voor de kosten van (onder meer) een advocaat.

 

Procedure bij de burgerlijke rechter

Dagvaarding

 • Conclusie van antwoord (reactie van advocaat gedaagde op dagvaarding)
  • mondelinge behandeling
   • Schikking
   • Vonnis
   • Conclusie van repliek (reactie advocaat eiser op conclusie van antwoord)
    • Conclusie van dupliek (reactie van advocaat gedaagde op conclusie van repliek)
     • Vonnis

 

Tenuitvoerlegging vonnis

Vonnis levert een executoriale titel op -> hiermee kan een deurwaarder het vonnis tenuitvoerleggen

Op grond van een executoriale titel kan de deurwaarder bij de schuldenaar ok beslag leggen op 1/meer bestanddelen van diens vermogen. De schuldenaar kan daar dan niet meer over beschikken. De vordering kan daarop verhaald worden.

Soorten beslag:

 • Executoriaal beslag: beslag dat gelegd kan worden op basis van een executoriale titel.
 • Conservatoir beslag: beslag dat gelegd kan worden voordat een vonnis is gewezen (art. 700 Rv)
 • Revindicatoir beslag: beslag dat door een eigenaar op zijn eigen roerende zaak wordt gelegd die zich bij een derde bevindt (art. 730 Rv)

 

Andere vormen van geschiloplossing

 1. Arbitrage: Door partijen aangewezen scheidsrechters (deskundigen) doen een uitspraak (vonnis)
 2. Bindend advies: door partijen aangewezen derde stelt bindend advies (overeenkomst) op.
 3. Bindend partijbeslissing: partijen wijzen een van de betrokken partijen aan, deze stelt bindende partijbeslissing (overeenkomst) op.
 4. Mediation: conflictbemiddeling, mediator neemt geen eigen standpunt in.

 

Arbeidsovereenkomst

Hoe komt die tot stand?

 • Aanbod en aanvaarding

 

Wanneer is er sprake van een aovk?

De arbeidsovereenkomst 7:610 BW:

 • Arbeid: persoonlijk arbeid te verrichten, art 7:659 lid 1 BW
 • Loon: tegen loon
 • Gezag: in dienst van de andere partij, art 7:660 BW
 • (gedurende zekere tijd – Verheugt)

Rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst (art. 7:610a BW)

 

Arbeidsovereenkomst

Waar bestaat het uit

 • In de arbeidsovereenkomst 7:655 BW
 • Dwingend recht en ¾ dwingend recht
 • CAO
 • Incorporatiebeding

 

Zoek de bijzondere bedingen

 • Proeftijdbeding
 • Concurrentiebeding
 • Wijzigingsbeding
 • Nevenwerkzaamhedenbeding
 • Boetebeding

Niet expliciet wettelijk geregeld

 • Geheimhoudingsbeding
 • Incorporatiebeding