Kennis blok 3 week 6

Volgende week

 • Deel 1: Professionele identiteit (neem het verslag van je interview mee)
 • Deel 2: Kennis extra uitleg van de docenten -> stuur ons uiterlijk aanstaande maandag jouw vragen toe
 • Deel 3: Responsie (de docenten lopen rond om vragen te beantwoorden)
 • Verder: Toetsmatrijs + lees de voorgeschreven literatuur

 

Beeindiging arbeidsovereenkomst

5 manieren beeindigen van arbeidsovereenkomst

 • Van rechtswege
 • Met wederzijds goedvinden
 • Middels opzegging (7:669)
 • Via rechterlijke ontbinding
 • Ontslag op staande voet (7:677)

 

Opzegging

Wanneer mag de werkgever opzeggen?

De voorwaarden staan in art. 7:669 lid 1 BW

Wat zijn de voorwaarden?

 • Redelijke grond
 • Herplaatsing in een andere passende functie is niet mogelijk of ligt niet in de rede

Wat is redelijke grond? Zie lid 3 7:669 BW

Let op: Voor art. 7:669 lid 3 sub a en b BW geldt een extra eis -> uit art. 7:671a lid 1 BW volgt dat toestemming van het UWV nodig is.

Opzegging is rechtsgeldig als werknemer heeft ingestemd (art. 7:671 BW). Als hij dat niet doet moet de werkgever naar de rechtbank (sector kanton)

Opzegverboden (art. 7:670 BW) -> bijv. tijdens zwangerschapsverlof.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst

Legal landscape van de CAO

Werkgever       Werknemers
Centrales à Centraal akkoord (richtlijnen) ß Vakcentrales
Organisaties à CAO (algemene arbeidsvoorwaarden) ß Organisaties
Individuele werkgever à Individuele arbeidsovereenkomst ß Individuele werknemer

 

 

Wanneer geldt de CAO voor een werknemer?

 • AVV
 • Incorporatiebeding
 • Lidmaatschap
 • Werkgever gebonden -> art. 9 lid 1 wet cao
 • Werknemer gebonden -> art. 9 lid 1 wet cao
 • Werknemer ongebonden -> art. 14 wet cao

 

Ziekte enzo

Wat gebeurt er als je ziek bent en niet kan werken?

 • Loondoorbetaling (art. 7:629 lid 1)
 • Tenzij uitsluitingsgronden (art. 7:629 lid 3)
 • Let op opschorting (art. 7:629 lid 6)

Welke verplichtingen heeft de werknemer?

 • Meewerken aan redelijke voorschriften en maatregelen (art. 7:660a lid 1 sub a)
 • Passende arbeid verrichten (art. 7:660a lid 1 sub c)

Wat kan de werkgever?

 • Opzegverbod 2 jaar(art. 7:670)
 • Uitzonderingen (art. 7:670a lid 1)

 

Gelijke behandeling: waar is het geregeld?

 • Wet gelijke behandeling van mannen vrouwen
 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid
 • 7:646 lid 1 BW 7

 

Gelijke behandeling BW: welke gronden?

 • Mannen en vrouwen (inclusief intimidatie)
 • Vaste en tijdelijk aanstelling
 • Voltijdse en deeltijdse aanstelling
 • Handicap of chronische ziekte
 • Leeftijd

Let op positieve disciminatie -> art. 7:646 lid 10 BW

 

Vergoedingen

Transitievergoeding (673 – 673e BW 7)

(aanvullend) billlijke vergoeding (681 en 682 BW 7)

Vergoeding wegens ontijdig ontslag (gefixeerde schadevergoeding)(672 lid 11 en 677 lid 4 BW 7)

 

Altijd een transitievergoeding?

Nee

Zie bijvoorbeeld art. 7:673 lid 3 sub c BW -> niet verschuldigd wanneer het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

Maaarrrr…

Zie art. 7:673 lid 8 BW -> toch recht op een transitievergoeding wanneer het niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is