Kennis blok 2 week 1

Absolute en relatieve vermogensrechten

 • Absoluut: geldt ten opzichte van iedereen
 • Relatief: Beperkte rechten, gelden alleen tussen bepaalde persoon

 

Rechtssubjecten

 • Drager van rechten en plichten (rechtspersoon, natuurlijk persoon)

 

Rechtsobjecten

 • Entiteiten die voorwerp kunnen zijn van een recht

 

Rechtspersonen

 • Privaatrechtelijke rechtspersonen:
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen:

 

Verbintenissen

 • Natuurlijke verbintenis: kan niet worden afgedwongen door de rechter
 • Gewone verbintenis: kan wel worden afgedwongen door de rechter
 • Nietige verbintenis: Gelde niet vanaf het begin, heeft volgens het recht nooit bestaan
 • Vernietigbare verbintenis: Geldt wel maar kan later vernietigd worden

 

Obligatoire overeenkomsten

 • Wederkerig en eenzijdig
  • Wederkerige overeenkomst: hieruit vloeien tussen partijen over en weer verplichtingen/verbintenissen voor (koopovereenkomst)
  • Eenzijdige overeenkomst: bevat slechts 1 verplichting/verbintenis (schenkingsovereenkomst)
 • Benoemd en onbenoemd
  • Benoemd: zijn nader in de wet geregeld
  • Onbenoemd: zijn niet nader in de wet geregeld
 • Consensueel en formeel
  • Consensueel: voor de rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst is het voldoende dat partijen het over de overenkomst eens zijn (bijv. Mondeling gesloten koopovereenkomst)
  • Formeel: er is meer nodig dan alleen wilsovereenstemming, er gelden bepaalde vormvereisten (bijv. Koopovereenkomst woning)

 

Wilsgebreken

 • Bedreiging: Het uitoefenen van psychische dwang waardoor de wil wordt beinvloed (art. 3:44 lid 2 BW)
 • Bedrog: Bij dwaling is sprake van een verkeerde voorstelling van zaken die min of meer per ongeluk tot stand zijn gekomen. Bij bedrog is opzet in het spel: de bedriegende partij doet bij haar wederpartij/slachtoffer willens en wetens een onjuiste voorstelling van zaken onstaan door het toepassen van een zogenoemde kunstgreep. (art. 3:44 lid 3 BW)
 • Misbruik van omstandigheden: Door gebruik te maken van de bijzondere omstandigheden waarin de wederpartij zich bevindt.
 • Dwaling: Een overeenkomst is onder invloed van het wilsgebrek dwaling gesloten als bij beide of een van beide partijen sprake is geweest van een onjuiste voorstelling van zaken. (art 6:228 BW)

 

Grenzen overeenkomst

 • De overeenkomst is in strijd met een dwingende wetsbepaling (art. 3:40 lid 2 BW) gevolg: nietig
 • De overeenkomst is in strijd met de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW) gevolg: nietig
 • De overeenkomst is in strijd met de openbare orde (art. 3:40 lid 1 BW) gevolg: nietig

 

Handelingsbekwaamheid

 • Definitie: iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet bepaalt

 

Twee groepen die vernietigbare rechtshandelingen kunnen verrichten

 • Minderjarigen (art. 1:234 BW)
 • Onder curatele gestelden (